ระบบจัดการคุณภาพ

บริษัท ทิสเซิ่นครุปแมททีเรี่ยลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษในปี 2546 ในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยึดหลักในการผูกพันตนเองต่อระบบรับรองคุณภาพ ISO 9001: 2008 และใช้เป็นแนวทางในการจัดการองค์กร
และบริหารคุณภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และถือเป็นนโยบายที่จะส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า นอกจากนี้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ
มีส่วนรับผิดชอบ โดยตรงต่อคุณภาพ และความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จึงได้มีการประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติ
และวิธีการปฏิบัติงานทุกๆ อย่างในองค์กร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และพนักงานทุกคนต้องยึดถือ
และปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานเหล่านี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้มีการเตรียมการที่เหมาะสมเพียงพอ
ในการรับปัญหาและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยความรวดเร็วทันการณ์ และเน้นการหาแนวทางป้องกัน เพื่อมิให้
ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

ปรัชญาแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะได้รับการยึดถือจากพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อคงระบบคุณภาพของบริษัทฯ
ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป ซึ่งต้องอาศัยความเข้มแข็งของผู้บริหาร และการผนึกกำลังสามัคคีจากพนักงานทุกคนผลแห่ง
ความสำเร็จ นอกจากจะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แล้วยังทำให้บริษัทแห่งนี้
เป็นองค์กรที่มีคุณค่ายิ่งต่อสังคมด้วย