การตรวจสอบทางโลหะวิทยา และการควบคุมคุณภาพ


ห้องปฏิบัติทดสอบทางโลหะวิทยาและการควบคุมคุณภาพ
Metallurgy Laboratory and quality control

อุปกรณ์ทดสอบทางโลหะวิทยาของเรา เพื่อความมั่นใจในคุณภาพ
Our Metallurgy Labaratory to ensure best quality

MicroScope
Hardness Tester-superficial
Micro Vicker Hardness