ประกาศแจ้งเรื่องการเปลี่ยนชื่อบริษัท

21 มิถุนายน 2549

เรื่อง       แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัท
เรียน       ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

เพื่อความสอดคล้อง และเป็นหนึ่งเดียวกันกับบริษัทแม่ ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลกในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก
ของประเทศเยอรมนี  ทางบริษัท ไทย-เยอรมันสเปเชี่ยลสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า
ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทแล้วเป็น

บริษัท ทิสเซิ่นครุปแมททีเรี่ยลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

โดยมีชื่อภาษาอังกฤษคือ thyssenkrupp Materials (Thailand) Company Limited
อย่างไรก็ดี สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร ทางบริษัทฯ ยังคงใช้หมายเลขเดิม คือ

หมายเลขโทรศัพท์ (Tel) 02 840 - 4599
หมายเลขโทรสาร (Fax) 02 840 - 4588, 02 840 - 4555 (ฝ่ายขาย)

ดังนั้น จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเปลี่ยนแปลงเอกสารของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ใคร่ขอถือโอกาส ขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา
ทางบริษัทฯ ขอยืนยันที่จะนำเสนอสินค้า และบริการที่มีคุณภาพต่อท่านเสมอไป

ทั้งนี้การเปลี่ยนชื่อมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไปขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นางสาวบัญชร เตวัฒตานนท์
กรรมการผู้จัดการ