Powder Metallurgical High Speed Tool Steel : TSP23

คุณลักษณะทั่วไป

TSP 23 เป็นเหล็กกล้าผงโลหะวิทยาที่มีส่วนผสมทางเคมี เหมือนกับเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง
(High speed tool steel) เกรด DIN 1.3344 (HS 6-5-3) โดยใช้เทคนิคทางผงโลหะวิทยา (Powder metallurgy)
ในการผลิต จึงช่วยให้มีส่วนผสมทางเคมีที่สม่ําเสมอ (Homogeneous) ไม่เกิดการแยกตัว(no segregation)
มีโครงสร้างที่เล็กละเอียด (fine  structure) คาร์ไบด์มีการกระจายตัวอย่างสม่ําเสมอทั่วทั้งโครงสร้าง นอกจากนี้
ยังมีความสะอาดและความบริสุทธิ์สูงมากกว่าเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงที่ผ่านการผลิตโดยวิธีปกติ
(Conventional process) จึงมีประสิทธิภาพและความทนทานสูงมากกว่าเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงทั่วไป
โดยมีคุณสมบัติที่ดีทั้งด้านความเหนียวแกร่ง (Toughness) ความต้านทานต่อการสึกหรอ (Wear resistance)
การรักษาความแข็งที่อุณหภูมิร้อนแดง (Red hardness) และจากการที่มีโครงสร้างที่เล็กละเอียด สม่ําเสมอ
และมีความบริสุทธิ์สูง จึงง่ายต่อการตัดกลึง และการขัดเงา รวมทั้งการขึ้นรูปด้วยวิธีการอื่น

TSP 23 มีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการใช้ทําแม่พิมพ์โลหะที่ต้องการความแข็งสูงมากๆ โดยที่ยังคงมี
ความเหนียวแกร่งที่สูงมาก ด้วยเช่นกัน รวมทั้งแม่พิมพ์ต้องการความคงทนของคมตัดสูงมาก เช่นแม่พิมพ์แบล๊งกิ้ง
แม่พิมพ์สแตมปิ้ง แม่พิมพ์รีดเกลียว เป็นต้น แม่พิมพ์ที่ต้องทนทานต่อการเสียดสีสูง เช่นแม่พิมพ์ดึงขึ้นรูปลึก
แม่พิมพ์อัดดันโลหะ แม่พิมพ์ปั้มงานเย็น เป็นต้น แม่พิมพ์พลาสติก ที่ต้องการอายุการใช้งานยาวนาน
และมีความทนทานต่อการเสียดสีสูง รวมทั้งอาจมีรูปร่างที่ซับซ้อน เช่นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกวิศวกรรม นอกจากนี้ยังใช้
ทําเครื่องมือตัดกลึงต่างๆ  เช่น มีดกลึง  ต๊าปเกลียว ดอกสว่าน ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงโดยทั่วไป

คุณสมบัติเด่น

มีส่วนผสมทางเคมีสม่ําเสมอเหมือนกันทั้งโครงสร้าง โดยมีความสะอาดและบริสุทธิ์สูงมากกว่าวิธีการผลิตอื่น คาร์ไบด์มี
ขนาดเล็กกลมโครงสร้างและกระจายตัวอย่างสม่ําเสมอทั่ว ทั้งมีคุณสมบัติทางกลสม่ําเสมอเท่ากันในทุกทิศทาง
มีความเหนียวแกร่ง (toughness) สูงมาก ซึ่งสูงกว่าเหล็กกล้าเครื่องมือทั่วไปทุกชนิดที่ผลิตด้วยวิธีปกติ สามารถทําการกลึงไส
และเจียระไนได้ง่ายมาก เนื่องจากโครงสร้างมีความละเอียด และสม่ําเสมอ การคงความแข็งที่อุณหภูมิร้อนแดง (ประมาณ 600°C) ดีมากและสามารถรักษาความแข็งคม และความเหนียวแกร่งของคมตัดได้ดีเยี่ยม จึงให้คมตัดมีอายุยาวนานมากมีความต้านทาน
ต่อการสึกหรอสูงมากกว่าเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงทั่วไป สามารถทําไนไตรดิ้ง และอบคืนตัวด้วยไอน้ําได้ดี สามารถเคลือบ
ผิวแข็งด้วยวิธี PVD และ CVD ได้ดีเยี่ยม

การใช้งาน

ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องมือหรือแม่พิมพ์มักจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุเป็นสําคัญ
ซึ่งการใช้งานของแม่พิมพ์และเครื่องมือส่วนใหญ่มักต้องการคุณสมบัติทางด้าน ความแข็ง(hardness)
ความแข็งแรง (strength) และความเหนียวแกร่ง (toughness) ที่มากเพียงพอ ซึ่งคุณสมบัติทางด้านความแข็ง
และความเหนียวแกร่งในวัสดุเกือบทุกชนิด มักไม่มีร่วมกัน โดยวัสดุที่มีความแข็งสูงมักมีความเหนียวแกร่งต่ํา
แต่จะมีอยู่หลายกรณีที่มักต้องการวัสดุที่มีคุณสมบัติทั้งทางด้านความแข็งและความเหนียวแกร่งพร้อมกัน
เช่นงานแบล๊งกิ้งแผ่นเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง เป็นต้น การใช้เทคนิคทางด้านผงโลหะวิทยา (powder metallurgy)
ในการผลิตเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง (high speed tool steels) เช่นเกรด TSP 23 (และ TSP 4) จึงช่วยให้
เหล็กเกรดนี้ มีคุณสมบัติที่ดีในแทบทุกด้าน ทั้งด้านความแข็ง ความต้านทานต่อการเสียดสีและสึกหรอร่วมกับการมีความ
เหนียวแกร่งที่สูงมาก จึงสามารถนําไปใช้งานได้หลายประเภท โดยเฉพาะในงานตัดกลึง (cutting tools)
และงานขึ้นรูปเย็น (cold-working tools) อีกทั้งยังให้ประสิทธิภาพและความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ดีกว่าการใช้เหล็กกล้าเครื่องมืองานเย็นหรือเหล็กกล้าเครื่องมืองานความเร็วสูงท่วไป  ซึ่งจะช่วยให้มีต้นทุนการผลิต
โดยรวมลดลง ตัวอย่างของการใช้งาน เช่นประเภทงานตัดกลึง ใช้ทําเครื่องมือสําหรับงานตัดกลึงได้ทุกชนิด
โดยเฉพาะชิ้นงานที่ตัดกลึงยาก หรือเมื่อต้องการตัดกลึงชิ้นงานด้วยความเร็วสูง เช่น วัสดุทนการเสียดสีสูง ตัวอย่าง
เครื่องมือตัดกลึงได้แก่  มีดกลึง  มีดไสต๊าปเกลียว ดอกสว่านรีมเมอร์   ฮอบส์   มีดคว้าน และมีดกลึงชนิดอื่นๆ
ประเภทงานขึ้นรูปเย็น : แม่พิมพ์และส่วนประกอบสําหรับงานขึ้นรูปเย็นต่างๆ  เช่น แม่พิมพ์แบล๊งกิ้ง  (blanking)
แม่พิมพ์อัดดันขึ้นรูป (cold  extrusion) แม่พิมพ์ดึงขึ้นรูปลึก (deep drawing) แม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปเย็น (cold forging)
ลูกรีด (rolling wheels) แม่พิมพ์รีดเกลียว (Thread rolls and dies) รวมทั้งแม่พิมพ์พลาสติกที่ต้องต้านทาน
ต่อการเสียดสีอย่างรุนแรง เป็นต้น


C Cr Mo V W
1.28 4.25 5 3.1 6.4
Chemical Composition
ส่วนผสมทาง เคมี (%wt.)
AISI
JIS
DIN
สภาพจําหน่าย Selling Condition
สภาพหลังชุบ After Quenching
M 3/2 (PM)
SKH 53
1.3344 / S 6-5-3
อบอ่อน ความแข็งสูงสุด 270 HB
ชุบแข็งและอบคืนตัว 58-66 HRC
TSP23 คุณสมบัติทั่วไป (General Characteristic)