บริการอบคืนตัว (Tempering)

Tempering  คือ กระบวนการอบคืนตัวซึ่งจะทำภายในเตาที่ควบคุมบรรยากาศ
ด้วยแก๊สไนโตรเจน (Batch type Tempering Furnace) ซึ่งเป็นแก๊สเฉื่อย
และสามารถป้องกันไม่ให้ออกซิเจนทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับผิวงาน
ทำให้ผิวงานหลังจบกระบวนการอบชุบสะอาด